Metrpoolregio Amsterdam huisstijl graphic
Project

Verstedelijkingsstrategie

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken we samen met het Rijk aan een Verstedelijkingsstrategie. Het is onze ambitie dat de MRA zich toekomstbestendig en evenwichtig ontwikkelt tot een internationale topregio met een hoge leefkwaliteit. Samenwerking in MRA-verband en met de Rijksoverheid kan daarin het verschil maken. De Verstedelijkingsstrategie speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van die ambitie. De Verstedelijkingsstrategie vormt een van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2.0.

Onderdelen van de strategie

De Verstedelijkingsstrategie bestaat uit drie onderdelen: het verstedelijkingsconcept, de fasering van integraal te ontwikkelen gebieden en een investeringsstrategie.

 • Het verstedelijkingsconcept van de MRA voor de middellange en lange termijn. Deze vormt het gemeenschappelijke kader voor de noodzakelijk geachte interventies van Rijk en regio;
 • Een fasering met bijbehorende ijkmomenten van integraal te ontwikkelen gebieden en thematische opgaven waar gezamenlijke interventies van Rijk en regio noodzakelijk zijn;
 • Een investeringsstrategie en uitvoeringsprogramma(s). Uiteindelijke investeringsbeslissingen voor bereikbaarheid vinden plaats in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de BO’s MIRT.

Planning

De planning is om de verstedelijkingsstrategie in het BO MIRT najaar 2021 vast te stellen.

Context van de verstedelijkingsstrategie

De economische voorspoed in de MRA biedt veel kansen voor inwoners en ondernemers en voor heel Nederland. De regio kent een spectaculaire banengroei en een snelle toename van het aantal inwoners en bezoekers. De MRA ontwikkelt zich in hoog tempo tot een wereldstad die internationaal tot de top behoort.

Er is ook een keerzijde: de leefbaarheid van de regio komt onder druk te staan en de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen wordt beperkter. De snelheid waarmee economische ontwikkelingen zich voltrekken, in combinatie met de druk op de ruimte, de sociaal-maatschappelijke opgaven die daarbij horen en de transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat, vragen van alle betrokken partijen om zorgvuldige, gezamenlijke keuzes in de gebiedsontwikkeling.

Leefbaarheid en sociaal-economische inclusiviteit zijn geen directe ruimtevragers. In die zin passen ze moeilijk in de opsomming van (ruimtelijke) opgaven. Maar sociale samenhang en de mogelijkheid voor mensen om zich te ontplooien worden wel beïnvloed door ruimtelijke keuzes. Inclusiviteit is daarom een onlosmakelijk onderdeel van de verstedelijkingsstrategie.

We starten niet bij nul. Relevante lopende trajecten zijn bouwstenen voor de verstedelijkingsstrategie.

Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie

Naam

 • Marieke van Doorninck (voorzitter)
 • Jan de Reus
 • Maaike Veeningen
 • Marja Ruigrok
 • Songül Mutluer
 • Vincent van der Werff
 • Rachel van Houwelingen
 • Rini Goos
 • P.M.

Functie

Wethouder gemeente Amsterdam

Gedeputeerde provincie Flevoland

Wethouder gemeente Almere

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Wethouder gemeente Zaanstad

Ministerie van BZK, directeur DRO

Ministerie van I&W

Ministerie van EZK

Ministerie van LNV

Contactgegevens

Documenten

Gerelateerde artikelen