Portefeuillehoudersoverleg

Metropolitaan Landschap

Het typisch Hollandse landschap is een belangrijk visitekaartje van de Metropoolregio Amsterdam. Behoud en ontwikkeling van de unieke groenblauwe structuur vormt dan ook een belangrijk speerpunt van de regionale samenwerking.

De metropoolregio kent een unieke afwisseling van land en water. Wat opvalt, is de diversiteit, de verweving van stad en land en de cultuurhistorische- en ecologische waarden. Bijzonder is dat de meeslepende eeuwenlange geschiedenis veelal nog steeds zichtbaar is. Opmerkelijk is eveneens dat voortdurend nieuwe elementen aan het landschap worden toegevoegd, neem de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden in het Markermeer.

De MRA beseft dat een goed leefklimaat steeds belangrijker wordt om internationaal concurrerend te blijven. Met de grote diversiteit aan bijzondere landschappen heeft de regio een waardevolle troef in handen. Een troef die alleen waarde houdt als overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven deze koesteren en er in blijven investeren.

Met het plan van aanpak, getiteld ‘Het metropolitane landschap als strategische opgave’, wordt geanticipeerd op actuele ruimtelijke uitdagingen. Het plan maakt duidelijk dat een louter planologische insteek tekortschiet om de kwaliteit en de waarde van het metropolitane landschap te behouden  Een integrale benadering en een nieuwe financieringsstrategie zijn noodzakelijk.

Drie sporen

Bovenstaande wordt onderzocht en uitgewerkt langs drie samenhangende en parallel lopende sporen:

1) Het duiden van betekenis van het landschap;
2) De confrontatie van ruimtelijke opgaven op de landschappelijke waarden;
3) Het realiseren van een investeringsprogramma voor het landschap.

Acties

Uit deze drie sporen vloeien acties voort om het landschap te behouden en te versterken, evenals een voorstel voor structurele afspraken over de financiering. De inzet richt zich nadrukkelijk in op een intensievere samenwerking met andere ruimtelijke opgaven binnen de MRA. Dat gebeurt vanuit lopende projecten en initiatieven, met de daarbij behorende structuren. Waar relevant wordt verwezen naar de actiepunten in de MRA Agenda.

De brochure ‘Kwaliteitsbeeld en nieuwe opgaven voor het MRA-landschap’ bevat een set van principes en spelregels om het landschap aan vitaliteit te laten winnen en voor te bereiden op de toekomst. De publicatie biedt concrete handvatten om daadwerkelijk aan de slag gaan met de verbeteren van kwaliteit van het landschap.

Website en nieuwsbrief

MRA Landschap heeft een eigen website: mralandschap.nl >>

Een nieuwsbrief bericht over actuele ontwikkelingen:

Aankomende overleggen