Portefeuillehoudersoverleg

Bouwen en Wonen

Wonen in de MRA

De Metropoolregio Amsterdam is een economisch sterke en gewilde regio, die vooral jonge mensen vanuit het hele land en internationale (kennis)werkers aantrekt. Dit leidt tot een sterke bevolkingsgroei en een grote woningvraag in onze regio. Tegelijkertijd zien we dat starters en mensen met lage en middeninkomens het moeilijk hebben op de woningmarkt, dat de bevolking vergrijst en dat verschillen tussen gebieden en mensen in de MRA groter worden. Deze grote opgaven vragen om goede regionale samenwerking op het gebied van wonen, zowel binnen de MRA als met externe partners.

De samenwerking op het gebied van Wonen wordt gecoördineerd en gefaciliteerd vanuit het Programma Wonen in de MRA en heeft de volgende algemene doelstelling:

‘Voor een economisch en sociaal sterke Metropoolregio Amsterdam hebben we zowel voor de korte als voor de (middel)lange termijn voldoende woningen en een divers woningaanbod nodig van goede kwaliteit en passend bij de plek: toekomstbestendig, duurzaam, bereikbaar, en betaalbaar.

We willen meer balans creëren tussen vraag en aanbod op de woningmarkt(en) van de Metropoolregio Amsterdam en met de woningbouwopgave het karakter van de polycentrische metropool met krachtige kernen versterken.’

Jaarprogramma Wonen in de MRA 2020

Het Jaarprogramma Wonen in de MRA 2020 kent de volgende strategische opgaven:

  1. Realiseren en behouden van divers en betaalbaar woningaanbod en voldoende instroom- en doorstroomkansen voor diverse groepen, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande voorraad. Met een evenwichtige spreiding binnen de MRA en behoud van leefbare, aantrekkelijke steden en kernen.
  2. Aanjagen woningproductie (15.000 woningen per jaar) en gebiedsontwikkeling korte termijn.
  3. Afstemming woningbouwopgave in samenhang met andere (ruimtelijke) opgaven, met focus op de Sleutelgebieden.

Via diverse activiteiten werken we aan deze opgaven. De drie strategische opgaven komen samen in een aantal trajecten, die in 2020 prioriteit hebben:

Vanuit deze trajecten dragen we bij aan:

Werkwijze

Samenwerking met elkaar, als MRA-gemeenten en -provincies en met woningcorporaties, marktpartijen, het Rijk en andere organisaties, is essentieel om onze doelen te bereiken en ons programma uit te voeren. Met het Rijk werken we aan de uitvoering van de Woondeal. We hebben overleg met de corporaties in de MRA op basis van een gezamenlijke agenda en werken op verschillende plekken samen met marktpartijen aan de woningproductie en gebiedsontwikkeling. 

Het portefeuillehoudersoverleg (PHO) Bouwen en Wonen is opdrachtgever van het programma en geeft sturing aan afspraken en strategie op het gebied van bouwen en wonen. In het PHO worden daarnaast ervaringen en kennis gedeeld.

Leden

Naam Organisatie
Lex Scholten (voorzitter) Wethouder gemeente Diemen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Songül Mutluer (vicevoorzitter) Wethouder gemeente Zaanstad, deelregio Zaanstreek-Waterland
Jurgen Nobel Wethouder gemeente Haarlemmermeer, deelregio Amstelland-Meerlanden
Rob Ellermeijer Wethouder gemeente Amstelveen, deelregio Amstelland-Meerlanden
Thijs Kroese Wethouder gemeente Purmerend, deelregio Zaanstreek-Waterland
Laurens Ivens Wethouder gemeente/deelregio Amsterdam
Julius Lindenbergh Wethouder gemeente Almere, deelregio Almere-Lelystad
Janneke Sparreboom Wethouder gemeente Lelystad, deelregio Almere-Lelystad
Roland Boom Wethouder gemeente Huizen, deelregio Gooi en Vechtstreek
Floor Bal Wethouder gemeente Velsen, deelregio IJmond
Marie-Thérèse Meijs Wethouder gemeente Haarlem, deelregio Zuid-Kennemerland
Cees Loggen Gedeputeerde provincie Noord-Holland
Jan de Reus Gedeputeerde provincie Flevoland

Secretaris

Koert-Jan van Hees

Muk van Ravels

Gerelateerde programma’s en documenten

 

Woningbouwopgave en versnelling

Toekomstbestendig woningaanbod

Analyse en kennisdeling

Aankomende overleggen

Al het nieuws over bouwen en wonen